Assessorament Jurídic en Dret Administratiu

El Dret Administratiu és una branca del Dret que regula les relacions entre les administracions públiques i els ciutadans, així com les activitats que desenvolupen les administracions públiques.

Expropiacions

Les expropiacions són la confiscació de béns per part de les administracions públiques per a fins públics. Aquestes expropiacions es realitzen sovint per a projectes d’infraestructures importants, com ara carreteres, ponts o edificis públics. Les expropiacions requereixen una avaluació exhaustiva dels fets i les dades per part de les administracions públiques i poden requerir l’assistència lletrada per a garantir els drets i els interessos dels propietaris dels béns confiscats. Les expropiacions han de ser justes i equitatives per a garantir que les administracions públiques.

Reclamacions patrimonials contra l’Administració

Les reclamacions patrimonials contra l’administració són una eina important per a protegir els drets i els interessos dels ciutadans i les empreses enfront de les administracions públiques. Aquestes reclamacions poden incloure demandes per dany material, danys morals o fins i tot indemnitzacions per perjudicis patrimonials causats per les administracions públiques. L’assistència lletrada en aquests procediments garanteix que les reclamacions siguin avaluades de manera justa i equitativa per part de les administracions i els tribunals.

Assistència lletrada en procediments contenciós-administratius

En procediments contenciós-administratius és necessari el suport de l’assistència lletrada per a protegir els drets dels ciutadans i les empreses enfront de decisions preses per les administracions públiques que són considerades injustes o il·legals. Aquest tipus de procediments es basen en una qüestió de dret administratiu, i requereixen una avaluació exhaustiva dels fets i les dades per part d’experts en la matèria. L’assistència lletrada en aquests procediments garanteix que les decisions preses pels tribunals siguin equitatives.

Assistència lletrada en procediments sancionadors

L’assistència lletrada en procediments sancionadors és important per a garantir els drets i les obligacions dels ciutadans i les empreses enfront d’accions sancionadores per part de les administracions públiques. Aquestes accions poden incloure multes, sancions administratives o fins i tot la revocació de permisos o autoritzacions. L’assistència lletrada en aquests procediments garanteix que les decisions preses per les administracions públiques siguin justes i basades en dades i fets concrets.

Sol·licitud de subvencions públiques.

La sol·licitud de subvencions públiques és una ajuda econòmica que oferixen les administracions públiques per a finançar projectes o activitats concretes. Aquests tràmits són una eina important per a fomentar la innovació, la recerca, la creació d’empreses i moltes altres activitats econòmiques i socials. Les subvencions públiques són una font de finançament important per a moltes activitats, ja que permeten obtenir recursos econòmics sense haver de fer front a una càrrega financera important. Això permet als ciutadans i les empreses desenvolupar projectes i activitats importants per a la seva comunitat i per a la societat en general.

Sol·licitud d’autoritzacions i permisos administratius

Les sol·licituds d’autoritzacions i permisos administratius són necessaris per a l’inici o la continuació de determinades activitats econòmiques o empresarials, ja que requereixen l’aprovació o el permís de les administracions públiques per a poder desenvolupar aquestes activitats. Les autoritzacions i permisos administratius són necessaris en moltes àrees, com ara la construcció, la industria, les activitats comercials i moltes altres. Això permet que les administracions públiques puguin regular les activitats econòmiques i empresarials, garantint la seguretat, la salubritat i la protecció del medi ambient.